Blog
Specialista na cestovní pojištění
+420 221 860 860

Časté dotazy

Co Vás zajímá?

Kde a jak lze pojištění sjednat

Dá se u vás pojistit po telefonu nebo přes internet?
Ano. Pojištění sjednáte 24 hodin denně na naší zákaznické lince 221 860 860 nebo na těchto stránkách on-line přes internet.

Kde mohu sjednat vaše pojištění, nejsem-li z Prahy?
Naše pojištění prodávají jako doplněk ke svým službám také všechny přední cestovní kanceláře a agentury. Seznam našich partnerů po celé republice najdete na naší webové stránce zde.

Jaké údaje ode mě potřebujete vědět pro sjednání pojištění?
Pro sjednání pojištění nám postačí znát jména pojištěných, jejich datum narození (r. č.), Vaše bydliště a kontaktní telefon.

Odjíždím do zahraničí už dnes, mohu se u vás ještě pojistit?
Ano, pojištění si můžete sjednat i v den odjezdu a to buď on-line přes internet, po telefonu, a to úhradou platební kartou nebo osobně na pobočce v našem klientském centru v Praze 8 (Křižíkova 36a) platbou v hotovosti nebo kartou. Důležité je pojištění sjednat ještě na území ČR.

Mohu si vaše pojištění prodloužit, když potřebuji v zahraničí zůstat déle?
Pojištění lze prodloužit i ze zahraničí, musíte se však na naši centrálu obrátit ještě před koncem původního pojištění.

Když až v zahraničí zjistím, že jsem se zapomněl pojistit, mohu u vás ještě sjednat pojištění?
Cestovní pojištění lze sjednat jen před odjezdem do zahraničí. Jste-li již v zahraničí, nemůžeme Vás pojistit.

Pojistil jsem se u vás a dostal brožuru s obsáhlým textem pojistných podmínek. Jak zjistím, které podmínky pro mne platí a které ne?
S brožurou jste rovněž obdržel doklad o uzavření pojistné smlouvy – pojistku. V té je vždy vyznačen typ sjednaného pojištění (název produktu). Podrobný rozsah plnění pro svůj typ pojištění najdete v přehledu pojištění a příslušných tarifů, který je součástí brožury. Zde zjistíte, které sekce pojistné ochrany se na Vás vztahují. Přesné podmínky jednotlivých sekcí si pak přečtete v textu pojistných podmínek.

nahoru

Slevy a příplatky

Jsme čtyřčlenná rodina s dětmi; poskytnete nám slevu?
Samozřejmě. Využijte podstatně výhodnějšího rodinného tarifu, kde uspoříte na osobu až 50 %.

Kdo má u vás nárok získat rodinnou slevu?
Zvýhodněný rodinný tarif se vztahuje na 1 až 2 dospělé osoby cestující s 1 až 3 dětmi ve věku do 18 let.

Máte nějaká omezení, co se týče věku?
Ne. Pojištění poskytujeme všem věkovým kategoriím; na osoby starší 70 let se však vztahuje zvláštní tarif pro seniory.

nahoru

Pojištění v zemích EU

Proč bych se měl pojišťovat, když v rámci EU platí naše domácí zdravotní pojištění?
Tuzemské zdravotní pojištění se při cestách do EU vztahuje jen na ošetření ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, a to za podmínek daných místním zdravotním systémem. Znamená to, že budete muset platit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (ta bývá často velmi vysoká), některá ošetření a léky se hradí plně. Kromě toho z veřejného pojištění není hrazen nezbytný lékařský převoz do vlasti ani asistenční služby a přirozeně Vás nechrání před odcizením osobních věcí, nároky z odpovědnosti za škodu a celou řadou dalších běžných rizik.

Mám-li zdravotní pojištění, budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen?
Pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích (např. Francie, Belgie) je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Často musíte za jakékoli ošetření, léky či pobyt v nemocnici zaplatit místně stanovenou spoluúčast. Péči v soukromých zdravotnických zařízeních – a ta ve většině turistických oblastí převažují - budete muset vždy uhradit plně ze svého.

Budu muset se svým zdravotním pojištěním v zemích EU něco při ošetření připlácet?
V každém státě existuje odlišný a složitý systém spoluúčastí a platí, že ve většině zemí EU se na ošetření budete muset finančně podílet (např. Francie – 30 % u lékařského ošetření, Itálie až 100 % u léků, Dánsko – 100 % u ošetření zubů, až 100 % u léků, Rakousko – 10 EUR za den pobytu v nemocnici atd.). Podrobnosti o výši jednotlivých spoluúčastí zjistíte v Centru mezistátních úhrad (www.cmu.cz).

Kdo mi uhradí přepravu domů, budu-li muset v cizině do nemocnice a nebudu schopen cestovat domů sám?
Budete-li při cestách v rámci EU spoléhat na své všeobecné zdravotní pojištění, nezbytnou přepravu domů si budete muset uhradit sami. Sami si ji také budete muset zařídit. Sjednáte-li si před cestou komerční cestovní pojištění, vše za Vás vyřídí asistenční služba a náklady uhradí cestovní pojišťovna. Pro představu – náklady na letecký převoz do vlasti mohou činit v závislosti na konkrétní zemi od 100 000 Kč do 1,5 mil. Kč.

Je vaše pojištění doplňkem ke státnímu zdravotnímu pojištění?
S naším pojištěním využíváte celého spektra služeb. Poradíme Vám před cestou, postaráme se o Vás v průběhu cesty a pomůžeme Vám i po návratu domů. Jedná se o plnohodnotné cestovní pojištění, které se nikdy nestane žádným doplňkem.

nahoru

Územní platnost pojištění

Spadají u vás všechny evropské země do tarifu Evropa?
Pro účely našeho pojištění do tarifu „Evropa“ zahrnujeme také všechny státy na pobřeží Středozemního moře (např. Turecko, Izrael, Egypt, Tunisko či Maroko), Kanárské ostrovy a Madeiru. Tarif „Evropa“ se však nevztahuje na Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Moldavsko a kavkazské země, které již spadají do tarifu „Celý svět“.

Cestuji do více zemí. Která je určující pro výběr tarifu?
Cestujete-li do země zahrnuté v tarifu „Evropa“ a současně do země z tarifu „Celý svět“, musíte sjednat pojištění se širší územní platností, tj. v tarifu „Celý svět“.

Prý se pojištění nevztahuje na oblasti válek atd. Jak zjistím, že na cestu do určité země nejsem pojištěn?
Aktuální výčet zemí a oblastí, kam nedoporučujeme cestovat, naleznete v Seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem na našich webových stránkách v sekci „Před cestou“ (rizikové oblasti). Pro tyto oblasti neplatí standardní pojistná ochrana a pojistné plnění může být odmítnuto. Důležitá doporučení na cesty a aktuální informace rovněž naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz) nebo zahraničních serverech jednotlivých zemí (např. www.fco.gov.uk). Cestujete-li do rizikové oblasti, řiďte se vždy aktuálními bezpečnostními informacemi!

Vypukne-li v místě mého zahraničního pobytu nějaký konflikt, budu ještě pojištěn?
Na běžná rizika, na něž se vztahuje Vaše pojištění, pojištěni budete. Nastane-li škodná událost v souvislosti s válkou, občanskými nepokoji, povstáním apod., jedná se o výluku z pojištění a pojistná ochrana se na Vás nevztahuje. Při vypuknutí jakéhokoli konfliktu v zemi zahraničního pobytu musíte ve spolupráci s pojišťovnou usilovat o urychlený návrat domů.

nahoru

Pojištění k zájezdům / připojištění

Co obsahuje základní pojištění zahrnuté do ceny zájezdů?
Pojištění jako součást zájezdů některých cestovních kanceláří obsahuje zejména asistenční služby a pojištění léčebných výloh. Na ostatní běžná rizika je vhodné se připojistit.

Co obsahují a čím se liší připojištění sjednávaná k základnímu pojištění v ceně zájezdu?
Tato pojištění sjednává každý klient samostatně a volí si je podle typu zájezdu. Produkty obsahují zejména pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škody a zrušení cesty (storno zájezdu). Liší se však v limitech pojistného plnění. Komplexnější varianty se navíc vztahují i na přerušení cesty a poskytují kompenzaci při nevyužité dovolené.

Kde a kdy si mohu sjednat připojištění k zájezdu?
Připojištění doporučujeme sjednat již při rezervaci zájezdu u cestovní kanceláře. Pojistnou smlouvu nelze uzavřít po úhradě poslední splátky ceny zájezdu. Nezapomeňte, že pojištění zrušení cesty (storno zájezdu) je aktuální již od okamžiku úhrady první zálohy na zájezd.

Kde najdu přesné pojistné podmínky pro pojištění k zájezdům a připojištění?
Pojistné podmínky jsou součástí cestovní smlouvy, kterou uzavíráte s cestovní kanceláří (platí pro většinu našich partnerů z řad cestovních kanceláří). Každá CK je povinna Vás s pojistnými podmínkami seznámit. Obsahují totiž nejen smluvní ujednání pro jednotlivá rizika, ale i důležité informace jak postupovat při pojistné události či jak kontaktovat asistenční službu. Doporučujeme Vám se s pojistnými podmínkami důkladně seznámit ještě před zahájením cesty.

Jedeme na zájezd a naše děti jej mají zdarma. Mají zdarma i vaše pojištění?
Pojištění dětí je výrazně zvýhodněno. Na děti do 12 či 15 let (podle smlouvy s příslušnou cestovní kanceláří) se vztahuje 50% sleva z pojistného. Dítě je tak pojištěno v plném rozsahu a může využívat veškerých služeb spojených s pojištěním.

nahoru

Pojištění zrušení zájezdu

Jak mám sjednat pojištění pro případ zrušení zájezdu?
Pojištění zrušení (storna) zájezdu je vhodné sjednat již při rezervaci zájezdu. U všech prodejců našeho pojištění jej lze zakoupit nejpozději současně s úhradou poslední splátky ceny zájezdu. Doporučujeme neodkládat sjednání na poslední chvíli, protože pojistná ochrana je potřebná již od okamžiku úhrady první zálohy na zájezd.

Zaplatíte mi plnou cenu zájezdu, když ho budu muset z nějakých důvodů zrušit?
Uhradíme Vám až 80 % stornopoplatků (podrobnosti najdete v pojistných podmínkách), které Vám vyměří cestovní kancelář při zrušení zájezdu. Při sjednání pojištění dbejte na to, abyste zvolili správný produkt poskytující dostatečně vysoké plnění s ohledem na celkovou cenu zájezdu. Pojištění storna zájezdu se vztahuje zejména na zrušení cesty v důsledku vážných zdravotních problémů. Podrobnosti najdete v pojistných podmínkách.

Mohu zrušit zájezd, když v cílové zemi vypukne přírodní katastrofa?
Pojištění zrušení cesty se nevztahuje na případy, kdy ke zrušení dojde z důvodu katastrofy či jiné vnější události. Obvykle situaci koordinuje cestovní kancelář, která ruší zájezdy do postižených oblastí a kompenzuje toto zrušení vrácením prostředků nebo výběrem zájezdu do jiné oblasti. Pojišťovna v těchto případech vždy sleduje aktuální situaci a zaujímá k ní včasné stanovisko.

nahoru

Léčebné výlohy / úraz

Když si v zahraničí zlomím nohu, uhradíte za mě veškerá ošetření?
Naše standardní pojištění neobsahují spoluúčast, a proto uhradíme léčení či operaci akutního onemocnění či úrazu v plném rozsahu. Zlomíte-li si nohu a budete-li u lékaře platit v hotovosti (příp. kartou), uschovejte si veškeré účty - proplatíme Vám je po návratu. V případě potřeby zajistíme bezhotovostní platbu přímo lékaři nebo nemocničnímu zařízení.

Trpím chronickým onemocněním, vztahuje se na ně vaše cestovní pojištění?
Pokud je Váš stav stabilizován posledních 6 měsíců, onemocnění není v tzv. progresi (na postupu), poskytuje Vám naše pojištění pojistnou ochranu i na léčebné výlohy spojené s léčením takového onemocnění, dojde-li k akutnímu zhoršení stavu nemoci (nevztahuje se na léky, které užíváte každodenně a o kterých před cestou víte, že je budete potřebovat). Musíte tedy spolu se svým lékařem posoudit, zda se jedná o stabilizovaný stav, kdy se nemoc dále nerozvíjí, nebo naopak, kdy je onemocnění ve fázi progresivní. Přesnou definici chronického onemocnění naleznete ve výkladu pojmů obsaženém v pojistných podmínkách.

Jak určíte, že na moje onemocnění se pojištění nevztahuje?
Pojistné plnění budeme oprávněni odmítnout, pokud se např. prokáže, že šlo o chronické onemocnění (viz pojistné podmínky), že onemocnění existovalo již před odjezdem do zahraničí, že těhotná klientka byla v době sjednání pojištění v pracovní neschopnosti či měla rizikové těhotenství apod. Tyto záležitosti je nutné zpětně dokládat např. výpisem ze zdravotní karty klienta.

Do jaké míry se vaše pojištění vztahuje na zubní ošetření?
V rámci pojištění léčebných výloh hradíme akutní ambulantní zubní ošetření až do výše 24 000 Kč.

Jsem těhotná, do kolikátého měsíce těhotenství mě pojistíte?
Pojistíme Vás do 2 měsíců před předpokládaným datem porodu. Hradíme také léčení či operaci předčasně narozeného dítěte do 2 měsíců před předpokládaným datem narození.

Co mám dělat, když lékař požaduje úhradu ošetření v hotovosti?
Někteří lékaři v zahraničí z různých důvodů vyžadují přímou platbu v hotovosti či kartou. Při placení vyžadujte příslušné doklady (účty), abychom Vám po návratu mohli výlohy proplatit. Nemáte-li dostatek finančních prostředků, kontaktujte asistenční službu, která zařídí vše potřebné.

Na které sporty se vaše pojištění nevztahuje a jak si je mám pojistit?
Všechna naše pojištění se vztahují na provozování běžných rekreačních sportů. Zimní sportování je součástí některých produktů, k některým však je třeba sjednat jeho připojištění.
Sjednáním připojištění rizikových sportů si zajistíte ochranu i pro provozování takových sportů, jako je např. rafting a sjíždění divokých řek, parasailing, paragliding, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů, bungee jumping, lyžování či snowboarding v extrémních terénech mimo značené trasy atd.

Jsou v rámci pojištění hrazeny také náklady na případnou záchrannou akci (např. na horách)?
Pojišťovna musí posuzovat každou událost vyžadující záchrannou akci zcela individuálně. Uplatňujeme přitom následující obecné pravidlo: ocitne-li se náš klient vlivem nepředvídatelných a nenadálých okolností v situaci, která si vyžádá organizaci záchranné akce, hradíme veškeré náklady na její uskutečnění včetně následné lékařské péče. Pojišťovna však nebude hradit náklady na záchrannou akci, kterou pojištěný vyvolal svojí neodpovědností, nedbalostí či třeba nerespektováním pokynů horské služby. Posouzení všech okolností vzniku takové situace je přirozeně na pojišťovně. A právě ve schopnosti rozlišovat a vnímat konkrétní podmínky, v nichž se zákazník v zahraničí ocitá, se jednotlivé pojišťovny na trhu liší.

Když v zahraničí utrpím úraz, který má trvalé následky, jaké dostanu odškodnění?
Pokud během zahraniční cesty utrpíte úraz, který zanechá alespoň 5% trvalé následky, poskytneme pojistné plnění podle výše sjednaného limitu. Konkrétní plnění se vždy stanoví na základě platné kompenzační tabulky, která je k dispozici v pojišťovně.

nahoru

Osobní věci

Jak jsem pojištěn proti ztrátě nebo odcizení osobních věcí?
Obecně hradíme škodu na osobních věcech, byla-li způsobena živelní událostí, krádeží, dopravní nehodou či loupežným přepadením. Ztrátu osobních věcí hradíme především v případě, že věci byly odcizeny z ubytovacího zařízení nebo vozidla, avšak pouze za předpokladu, že pachatel prokazatelně překonal překážky chránící je před odcizením (vypáčený zámek, poškozené vozidlo apod.).
Náhradu poskytneme i v případě, že Vám osobní věci byly odcizeny při loupežném přepadení. Hradíme rovněž poškození, vykradení a ztrátu zavazadel předaných dopravci během letecké přepravy.

Je také pojištěno vykradení auta?
Ano. Pojištění se vztahuje na krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící osobní věci před odcizením, tj. z uzamčeného zavazadlového prostoru v řádně zajištěném vozidle a za předpokladu, že věci nebyly zvnějšku viditelné. V takovém případě uhradíme 50 % z limitu pojistného plnění, jednotlivou věc nahradíme až do výše 25 % z limitu pojistného plnění.

Kolik mi uhradíte za ztrátu osobních věcí?
Pro náhradu je důležitý limit pojistného plnění, který se liší podle typu sjednaného pojištění. Jednotlivou věc nahradíme až do výše 50 % z limitu pojistného plnění a v případě krádeže z vozidla do výše 25 % z limitu. Při stanovení pojistného plnění je rozhodná hodnota, kterou měly odcizené věci bezprostředně před pojistnou událostí.

Jak musím doložit ztrátu či odcizení osobních věcí?
Jste povinni předložit policejní protokol (vyžádejte si, aby obsahoval seznam odcizených věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly odcizené věci uloženy, došlo-li k odcizení věcí z vozidla, zda bylo vozidlo řádně zabezpečené atd.), věrohodný doklad o živelné události, potvrzení dopravce nebo úschovny.

Vztahuje se vaše pojištění i na fotoaparát nebo videokameru?
Ano. Pojištění se vztahuje také na fotoaparát a videokameru, které náležejí pojištěnému nebo příslušníkům jeho domácnosti. Nevztahuje se však na odcizení fotoaparátu či videokamery během letecké přepravy, pokud tyto věci byly v zavazadle předaném dopravci.

Vztahuje se vaše pojištění také na zpoždění zavazadel?
Ano, některé produkty se vztahují také na zpoždění zavazadel. Uhradíme Vám prokazatelně doložené výlohy na nákup nezbytných náhradních věcí, zpozdí-li se dodání Vámi řádně zaregistrovaných zavazadel o více než 12 hodin po Vašem příletu do zahraničí. Za každou hodinu zpoždění uhradíme až 10 000 Kč do celkové výše 20 000 Kč, a to proti předložení účtů za nákup nezbytných věcí.

nahoru

Asistenční služby

Kdy se mohu obrátit na vaši asistenční službu?
Naši asistenční službu můžete kontaktovat v případě jakéhokoliv problému v zahraničí nebo jakéhokoliv dotazu týkajícího se Vaší cesty.

Uhradíte mi ošetření v zahraničí, i když se na asistenční službu neobrátím?
Půjde-li o situaci, na kterou se podle pojistných podmínek pojištění vztahuje, pojišťovna Vám na základě předložených dokladů (účty za ošetření apod.) pojistné plnění vyplatí.

Telefonování ze zahraničí bývá drahé. Proplatíte mi hovor s asistenční službou?
Úvodní telefonát s asistenční službou lze maximálně zkrátit tím, že si připravíte telefonní číslo pro zpětné zavolání.   Vás bude v dohodnuté době zpětně kontaktovat. Telefonát s asistenční službou Vám na základě předloženého účtu proplatíme.

Jaké údaje bude ode mne požadovat asistenční služba, budu-li ji muset využít?
Vždy nejdříve oznamte své jméno a telefonní číslo, abychom Vám v případě technických problémů mohli zavolat obratem zpět. Pak sdělte, koho se problém týká (Vás osobně, spolucestujícího, člena rodiny atd.), co se stalo, ve kterém státě a místě jste. Budete-li mít předem připraveny další relevantní kontakty (na ošetřujícího lékaře, do nemocnice, na průvodce, do hotelu, na příbuzné atd.), pomůžete vše urychlit. Samozřejmě potřebujeme i informace o pojistné smlouvě, tj. číslo a dobu platnosti pojištění. Cestujete-li s cestovní kanceláří, sdělte její název.

Tvrdíte, že mi pomůžete kdekoli ve světě, ale je mi opravdu asistenční služba schopna pomoci všude?
Asistenční služba je skutečně schopna pomoci vyřešit Vaše problémy kdekoli v zahraničí. Pomůžeme Vám překonat jazykové těžkosti, asistenční lékař vždy dohlíží na průběh léčby a koordinuje ji s ošetřujícím lékařem. Platební záruky, které asistenční služba poskytne, Vám ušetří finanční starosti. V případě nutnosti se asistenční služba postará o organizaci Vašeho návratu do České republiky atd. Naše asistenční služba je součástí celosvětového řetězce Euro-Center s pobočkami ve všech hlavních turistických destinacích a aktivní spolupráce s těmito centry jí umožňuje pomoci opravdu přímo na místě.

nahoru

Nahlášení škody

Kdy nejpozději musím ohlásit škodu?
Přestože promlčecí lhůta je u pojištění poměrně dlouhá, je v zájmu rychlého vyřízení pojistné události vhodné oznámit vznik škody co nejdříve po návratu ze zahraničí, nejlépe do 1-2 týdnů.

Mohu nahlásit škodu telefonem?
Ano, vznik pojistné události lze nahlásit telefonicky. Obratem Vám zašleme k vyplnění škodní protokol. Ten naleznete ke stažení také na naší webové stránce v sekci „Ke stažení“. Podstatně pohodlnější je ale nahlášení škody online.

Musím škodu, o které jsem informoval vaši asistenční službu, ještě jednou ohlašovat pojišťovně?
V zájmu urychlení likvidace pojistné události Vám doporučujeme spojit se po návratu telefonicky s oddělením škod, kde získáte všechny potřebné informace. Můžete též vyplnit a zaslat nám škodní protokol uveřejněný na našich webových stránkách.

Jak mám postupovat při nahlášení škody?
Při nahlášení škody telefonem stačí uvést jméno, druh škody a adresu bydliště, na ostatní budete dotazováni v průběhu hovoru. Zároveň Vám bude sděleno, jaké doklady je třeba předložit. V ostatních případech je nejlepším způsobem nahlášení škody zaslání vyplněného škodního protokolu spolu s originály dokladů, které jsou uvedeny v tomto protokolu.

Jak mám postupovat při nahlášení škody, cestuji-li s cestovní kanceláří?
Přestože v některé cestovní kanceláři lze požádat o škodní protokol (resp. jeho stažení z webové stránky), vznik škodné události nám musíte oznámit sami. Škodní protokol Vám zašle na požádání naše oddělení škod, případně můžete použít protokol z našich webových stránek.

Jaké doklady musím v souvislosti s pojistnou událostí předložit?
Výčet dokladů, které je nezbytné předložit, je vždy uveden ve škodním protokolu. Lze říci, že vždy je nutné předložit originály účtů (např. za ošetření, za nákup odcizených či poškozených věcí, za platbu zájezdu při zrušení cesty, stornofakturu cestovní kanceláře) a protokolů (PIR, policejní protokol), lékařské zprávy, doklad o pojištění (může být i kopie) atd. Podle druhu a rozsahu škody si pojišťovna může vyžádat i další potřebné doklady.

Jak dlouho trvá vyřízení škody?
Zákon ukládá pojišťovnám ukončit šetření škodné události do 3 měsíců po jejím ohlášení. Naše pojišťovna se však snaží provést likvidaci v co možná nejkratší době po předložení veškeré potřebné dokumentace. Podle druhu a rozsahu škody a v závislosti na četnosti škod v daném období se pohybuje tato lhůta cca od 1 do 4 týdnů.

nahoru

Roční pojištění MultiTrip

Mám vaše celoroční pojištění, jakým způsobem je mohu prodloužit?
Pojištění pro opakované výjezdy MultiTrip se automaticky prodlužuje o další rok, neoznámí-li jedna ze smluvních stran (pojistník či pojišťovna) straně druhé 6 týdnů před dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, že nemá na dalším trvání pojištění zájem. Zhruba 2 měsíce před koncem pojištění Vám zašleme návrh na prodloužení pojistné smlouvy. Poté je možné uhradit pojistné bankovním převodem podle přiložené faktury, složenkou nebo platební kartou prostřednictvím telefonu. Pojistné lze zaplatit rovněž osobně v centrále pojišťovny.

Jak dlouho mohu být v zahraničí s vaším ročním pojištěním?
Počet zahraničních cest během roku není omezen; délka jedné cesty však nesmí přesáhnout 45 dní.

Mám vaše roční pojištění pro celou rodinu. Musíme vždy cestovat společně?
Nemusíte. Jelikož roční pojištění je určeno pro široké spektrum zahraničních cest (pracovní cesty, letní dovolená, zimní turistika apod.), předpokládáme, že jej členové rodiny budou využívat často i samostatně. Proto je každá pojištěná osoba vybavena vlastní pojistnou kartou a může kdykoliv cestovat nezávisle na ostatních členech rodiny.

nahoru

Pojištění pracovních cest

Chci být pojištěn na zahraniční pracovní cestu, ale můj zaměstnavatel takové pojištění nesjednal. Mohu se za tímto účelem u vás pojistit individuálně?
Ano. Můžete využít pojištění Sbaleno, kde pro služební cesty doporučujeme variantu "Za poznáním" pro jednorázové cesty nebo ročního pojištění MultiTrip na častější cesty. Obě tato pojištění poskytují velice široký rozsah pojistné ochrany.

Jsem spokojen s vlastním pojištěním, které jsem si u vás sjednal. Může u vás sjednat pojištění pracovních cest zaměstnanců také naše firma?
Samozřejmě. Pokud je frekvence pracovních cest zaměstnanců vyšší, je pro zaměstnavatele velice výhodné sjednat dlouhodobá skupinová pojištění řady BusinessTravel. Charakter těchto pojištění Vás naprosto zbaví zatěžující a časově náročné administrativy, poskytují širší pojistnou ochranu a vyšší limity plnění. Navíc nabízí pojistnou ochranu nejen pro vlastní zaměstnance, ale i externí pracovníky, obchodní partnery nebo praktikanty.

Může si náš podnik u vás sjednat rozdílnou úroveň pojištění pro pracovní cesty různých skupin zaměstnanců?
Ano. Pojistný produkt ExecutivePlus umožňuje rozdílnou pojistnou ochranu na přání pojistníka; lze uzavřít pojistnou smlouvu až se třemi úrovněmi pojistné ochrany.

Je rozdíl mezi pojištěním, kde zaměstnavatel každou pracovní cestu ohlašuje a kde se žádné cesty nehlásí?
Pojištění Executive s nahlašováním cest před výjezdem má stejný rozsah pojistné ochrany pro všechny pojištěné. Pojištění ExecutivePlus je komfortní pojistný produkt, který je zcela zbaven administrativy, tedy i nahlašování jednotlivých cest. Pojistná ochrana je uzpůsobena potřebám a požadavkům klienta.

Jak se ohlašují vaší pojišťovně jednotlivé cesty z našeho firemního pojištění?
Cestu je třeba ohlásit nejpozději v den odjezdu do zahraničí; hlášení je možné provést prostřednictvím internetu či faxu 24 hod. denně.

Můžeme u vás pojistit na cesty i zaměstnance naší pobočky na Slovensku?
Pojištění je možné uzavřít i pro společnosti se sídlem v zahraničí.

Pojišťujete také pracovní cesty jen po České republice?
Pro pracovní cesty v rámci České republiky mohou naši firemní klienti sjednat dlouhodobý pojistný produkt DOMESTIC.

Naše instituce má zaměstnance vyslané dlouhodobě do zahraničí. Lze je u vás rovněž pojistit?
Zaměstnancům vysílaným na dlouhodobý zahraniční pobyt je určeno pojištění LongPass. Pojištění lze sjednat na 6, 9 nebo 12 měsíců, a to pro oblast Evropa či Celý svět. Jsou-li ovšem u jednotlivých kategorií zaměstnanců rozdílné potřeby a dáváte-li přednost užší pojistné ochraně soustředěné převážně na léčebné výlohy bez spoluúčasti, lze rozsah pojištění přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Pro tento účel je nejvhodnější produkt ExecutiveLimited, kde si může klient sestavit rozsah zcela podle svých představ. Výchozím minimem je pojištění léčebných výloh a doprovázejícího/přivolaného opatrovníka.

nahoru

© 2017 ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Powered by AARON GROUP