Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.ERVpojistovna.cz je ERV Evropská pojišťovna, a. s. (dále jen „provozovatel“). Veškerý obsah těchto stránek včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Obsah a jakoukoli část těchto stránek lze uchovávat, upravovat a šířit jen se souhlasem provozovatele a toto užití musí obsahovat odkaz na autorské právo provozovatele. Označení provozovatele je řádně registrovanou ochrannou známkou, k níž se vztahují odpovídající právní předpisy. Veškerá loga použitá na stránkách jsou registrována příslušnými subjekty.

Odpovědnost a právo úpravy

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na těchto stránkách. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Cookies

Kdykoli navštívíte naše stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server veškerá identifikační data (IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka). Jako většina internetových stránek i naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje se zavazujeme dále použít výhradně ke statistickým účelům, a to pouze tak, aby byla zaručena naprostá anonymita uživatele. Nechcete-li používat cookies, musíte ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některých funkcí našich stránek. Nepoužíváme Java Applets nebo Active X Controls. Zašlete-li nám prostřednictvím stránek e-mail obsahující údaje, jako je např. jméno nebo e-mailová adresa, použijeme je pouze pro zaslání Vámi vyžádaných informací. Je-li přístup na některé stránky www.ERVpojistovna.cz podmíněn Vaším poskytnutím některých osobních údajů, pracujeme s nimi pouze při plnění svých povinností a zavazujeme se je nepoužít k jiným účelům. Získané osobní údaje se zavazujeme uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu osobnosti a ochranu osobních údajů.

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky www.ERVpojistovna.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

Pro ERV Evropskou pojišťovnu, a. s., je velmi důležité chránit Vaše soukromí a osobní údaje. Proto bychom Vás rádi seznámili s tím, jaké osobní údaje zpracováváme, jaké informace zaznamenáváme a jak je používáme. Navštívením našich stránek www.ERVpojistovna.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a že podle nich budete postupovat.

Zpracování osobních údajů

Pojišťovna je oprávněna pro účely uzavření pojistné smlouvy a likvidace pojistné události zpracovávat (tzn. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, vyhledávat, používat, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) osobní údaje pojistníků a pojištěných (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresa bydliště) a v případě pojistné události související se zdravotním stavem rovněž citlivé údaje týkající se zdravotního stavu. Pokud tyto osoby (subjekty údajů) odmítnou uvedené údaje poskytnout, nemůže být pojistná smlouva uzavřena, resp. provedena likvidace pojistné události. Osobní údaje je pojišťovna oprávněna zpřístupnit třetí straně zcela výjimečně, a to výhradně v souvislosti se šetřením pojistné události. Subjekt údajů má právo požádat pojišťovnu o informaci o zpracování svých osobních údajů (pojišťovna je oprávněna požadovat za tuto informaci přiměřenou úhradu), o opravu osobních údajů, o vysvětlení, příp. odstranění stavu, kdy zjistí nebo se domnívá, že pojišťovna zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či se zákonem. Nevyhoví-li pojišťovna této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pojišťovna je oprávněna uchovávat osobní údaje po dobu existence závazků vyplývajících z pojistné smlouvy nebo s ní souvisejících.

Máte otázky?

Máte-li jakékoliv další dotazy týkající ochrany údajů, kontaktuje nás prosím na adrese klient@ERVpojistovna.cz.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.ERVpojistovna.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.