Slovníček pojmů o cestovním pojištění

Ambulantní ošetření je ošetření poskytnuté lékařem, které nevyžaduje Vaše přijetí do nemocnice.

Cennosti jsou starožitnosti, klenoty, kožešiny, drahé kameny a předměty obsahující drahé kovy.

Evropa znamená evropské země, státy na pobřeží Středozemního moře a Kanárské ostrovy. Nezahrnuje však Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Moldavsko a kavkazské země.

Expedice je předem organizovaná výprava za dosažením zvláštních sportovních či vědeckých výsledků.

Hromadná pojistná událost je událost vzniklá ze stejné příčiny, která postihla více než 3 vaše zaměstnance.

Chronické onemocnění je onemocnění, které existovalo v okamžiku uzavření pojistné smlouvy a které Vám v 6 měsících před plánovaným odjezdem způsobilo zdravotní komplikace, změnu léků nebo léčebného režimu. Neléčitelné onemocnění nepovažujeme automaticky za chronické. U pojištění storna jde o 6 měsíců před sjednáním pojištění.

Jednotlivá věc je také soubor Vašich věcí, které mají podobný či stejný charakter nebo účel (např. fotoaparát s příslušenstvím), i když nebyly zakoupeny současně.

Kompenzační tabulka je seznam tělesných poškození způsobených úrazem, podle kterého posuzujeme výši výplaty z trvalých následků. Tabulka je Vám k dispozici zde.

Loupež je přivlastnění si pojištěné věci s použitím násilí nebo hrozby bezprostředního násilí.

Manuální práce je jakákoli odměňovaná činnost kromě práce administrativní či řídící povahy.

Nejbližší příbuzní jsou rodiče a děti, tj. nezaopatřené osoby do věku 26 let. Dále manžel s manželkou, registrovaní partneři a druh s družkou, kteří žijí ve společné domácnosti.

Obnosové pojištění je pojištění, kdy Vám v případě škody vyplatíme předem stanovenou částku. Při tom není důležité, jaká byla skutečná výše škody.

Osobní věci jsou zavazadla a věci osobní potřeby, které jsou obvyklé pro daný účel cesty. Tyto věci jsou ve Vašem vlastnictví a vzal/a jste si je s sebou na cestu nebo jste si je během ní pořídil/a. Jestliže máte sjednáno pojištění věcí náležících zaměstnavateli (např. mobilní telefon, notebook), počítáme je také mezi osobní věci.

Pojistka je potvrzení o Vámi uzavřeném pojištění.

Pojistná událost je nahodilá událost popsaná v pojistných podmínkách, která nastala v době trvání pojištění a se kterou nám vzniká povinnost poskytnout Vám pojistné plnění.

Pojistné nebezpečí je konkrétní situace, při které může dojít k pojistné události.

Pojistné plnění je částka, kterou Vám vyplatíme za Vaši pojistnou událost.

Pojistník je osoba, která s námi uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojištěný je osoba uvedená v pojistné smlouvě, na kterou se toto pojištění vztahuje.

Pokračující léčba je zdravotní péče, která je Vám poskytnuta po léčení akutního onemocnění nebo úrazu. Zda léčení považujeme za pokračující léčbu, rozhoduje lékař naší asistenční služby po poradě s Vaším ošetřujícím lékařem.

Spolucestující je ten, kdo cestuje s Vámi a je uveden na stejné pojistce, resp. smlouvě o zájezdu.

Spoluúčast je částka, kterou se podílíte na každé vyplacené škodě.

Škodní událost je událost, ze které Vám vznikla škoda. Ta může vést k vyplacení pojistného plnění.

Škodové pojištění je pojištění, kdy Vám v případě škody vyplatíme v rámci sjednaných limitů její skutečnou výši.

Tabulka limitů pojistného plnění (tabulka) je přehled nejvyšších možných částek, které Vám poskytneme za pojistné události, jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění. V tabulce jsou také uvedeny limity dílčích pojistných plnění a Vaše spoluúčast na každé vyplacené škodě.

Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím. Obvykle je zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, kterým jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle.

Úraz je porucha Vašeho zdraví způsobená náhle a vnější příčinou nebo Vaší tělesnou silou nezávisle na Vaší vůli. Vážnější úrazy mohou být smrtelné nebo mohou mít trvalé následky.

Vlast je území České republiky.

Zájezd je předem sestavená kombinace cestovních služeb, kterou Vám cestovní kancelář prodává za souhrnnou cenu.

Zaměstnanec je osoba v pracovněprávním nebo podobném poměru k zaměstnavateli nebo fyzická podnikající osoba.

Zaměstnavatel je právnická nebo fyzická podnikající osoba, na jehož zaměstnance se pojištění vztahuje.

Živelní událost je ničivé působení přírodních sil. Jde hlavně o požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, vichřici, povodeň nebo záplavu, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád lavin, stromů nebo stožárů, zemětřesení, vulkanickou činnost apod.